BPSW

steen1

 De BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk, zoals maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, begeleiders in de gehandicaptenzorg, opbouwwerkers, casemanagers dementie en sociaal agogen. InnerCompassion is lid van de BPSW.

Speerpunten

Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.

Eigen identiteiten én krachten bundelen

Sinds een aantal jaar werkt de BPSW aan verbreding. De oude naam NVMW is vervangen door BPSW. Leden van een zelfde beroepsgroep, zoals maatschappelijk werkers of jeugd- en gezinsprofessionals, kunnen nog steeds binnen de BPSW hun eigen beroepsidentiteit ontwikkelen en borgen. Tegelijk bundelen zij hun krachten met andere beroepsgroepen en werken zij zo aan de kwaliteit van de professie sociaal werk als geheel. Leden houden zich aan hun beroepscode en zijn hieraan toetsbaar.

Belangenbehartiging voor het beroep

De BPSW behartigt de belangen van het beroep. We werken samen met de ministeries van VWS, J&V en SZW, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties, de Vereniging Hogescholen, de MBO-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en met sociaal werkorganisaties. Ook onderhoudt de BPSW contacten met financiers, waaronder verzekeraars.

Samenwerkingspartners

De BPSW werkt nauw samen met hogescholen, andere beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties, opleidingsinstituten, kennisinstituten, lectoraten, hoogleraren en de beroepsregisters Registerplein en SKJ.

Landelijke programma’s

De BPSW neemt actief deel aan landelijke professionaliseringsprogramma’s van onder meer het ministerie van VWS.

 

Scroll to Top